Kerkgenootschap Hervormd Lokaal
 en de Stichting Bijstand Kerkgenootschap Hervormd Lokaal 1618-1619

Stichting Bijstand Kerkgenootschap Hervormd Lokaal 1618-1619

Doelstelling

De Stichting Bijstand Kerkgenootschap Hervormd Lokaal 1618-1619 (hierna: de Stichting) is opgericht bij notariële akte op 11 juli 1979 en heeft krachtens haar statuten de volgende doelstelling:

“De stichting heeft ten doel de vorming en instandhouding van een fonds, bestemd ter bestrijding van de kosten, verbonden aan de uitoefening van de eredienst van de voorgenoemde kerkgenootschap te Capelle aan den IJssel, alsmede de kosten, verbonden aan de verkrijging en instandhouding van het gebouw waarin de erediensten worden gehouden (pastorie daaronder begrepen).”  

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de leden van de kerkenraad van de kerkgenootschap Hervormd Lokaal tezamen met enkele leden van de kerkgenootschap. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
 • ds. J.C. van Os, kerkenraadslid/voorzitter
 • C. Noomen, kerkenraadslid/ 2e voorzitter
 • W. Mulder, kerkenraadslid/bestuurder
 • H. Terlouw, kerkenraadslid/bestuurder
 • W. Koelewijn, kerkenraadslid, 1e penningmeester
 • H.J. van Erkel, kerkenraadslid/bestuurder
 • J. Nederlof, secretaris
 • A. Terlouw, 2e penningmeester
 • A. Visser, algemeen bestuurslid
 • R. Roozendaal, algemeen bestuurslid

Actueel Beleidsplan

De Stichting heeft een beleidsplan dat in haar bestuursvergadering d.d. 15 november 2007 is vastgesteld. Dit beleidsplan wordt periodiek beoordeeld of dit nog van toepassing is of gewijzigd dient te worden. Het actuele beleidsplan luidt als volgt:

HERVORMD LOKAAL

Eben-Haëzer

Beleidsplan

Stichting Bijstand Kerkgemeenschap Hervormd Lokaal 1618-1619

Algemeen

In dit beleidsplan wordt nader inzicht gegeven in de wijze waarop het bestuur van de “Stichting Bijstand Kerkgemeenschap Hervormd Lokaal 1618-1619” (hierna: de Stichting) invulling geeft aan de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. 

Gezien de aard van de doelstelling van de Stichting is dit beleidsplan van toepassing voor meerdere jaren en totdat het door het bestuur gewijzigd wordt. Periodiek zal door het bestuur worden beoordeeld in hoeverre aanpassingen van het beleidsplan noodzakelijk zijn.

Doelstelling van de Stichting

In artikel 2 van de statuten van de Stichting is haar doelstelling omschreven en deze wordt voor de goede orde letterlijk geciteerd:

“De stichting heeft ten doel de vorming en instandhouding van een fonds, bestemd ter bestrijding van de kosten, verbonden aan de uitoefening van de eredienst van voorgenoemde Kerkgemeenschap te Capelle aan den IJssel, alsmede de kosten, verbonden aan de verkrijging en instandhouding van het gebouw waarin de erediensten worden gehouden (pastorie daaronder begrepen).”

 Samengevat zijn hieruit de volgende beleidskaders voor het beleid van de Stichting te ontlenen:

 De vorming en instandhouding van een fonds ter bestrijding van:

Ø  De kosten in verband met het houden van kerkdiensten, zondagsschoollessen en catechisatielessen van de Kerkgemeenschap Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel, en

Ø  De kosten in verband met het in stand houden van het kerkgebouw waarin deze kerkdiensten, zondagsschoollessen en catechisatielessen worden gehouden, en

Ø  De kosten in verband met het in stand houden van de pastorie behorende bij het kerkgebouw.

De werkzaamheden van de Stichting

Gezien de doelstelling van de Stichting bestaan de werkzaamheden van het bestuur uit met name de volgende werkzaamheden±

 • Het zorgdragen voor de aanwezigheid van diverse voorzieningen om de kerkdienst te kunnen uitvoeren, zoals gas, water en elektriciteit;
 • Het aanschaffen, vernieuwen of (laten) plegen van (periodiek en groot) onderhoud aan het kerkgebouw en de pastorie, zoals periodiek schilderwerk, bestratingswerkzaamheden, dakvernieuwingswerkzaamheden, schoonmaken, onderhoud tuin;
 • Het aanschaffen, vernieuwen of (laten) plegen van (periodiek en groot) onderhoud aan de diverse apparaten en systemen in het kerkgebouw en de pastorie, zoals aan de geluids en kerktelefooninstallatie, de orgels, de luchtbehandelingsinstallatie, verlichting, verwarming inclusief ketel, toiletten, brand/ en veiligheidsvoorzieningen en voorzieningen en hulpmiddelen voor EHBO hulpverlening;
 • Het betalen van belastingen verbonden aan het bezitten van het kerkgebouw en de pastorie;
 • Het betalen van een (gedeelte van het) honorarium van de predikant die dienst doet in de kerkdienst;
 • Het betalen van overige bijkomende kosten.

Het werven van fondsen door de Stichting

De Stichting ontvangt haar fondsen vanuit de volgende vier bronnen, namelijk:

Ø Vanuit collecten gehouden na afloop van de kerkdiensten en door de gemeenteleden gedaan in het zakje of bakje met de `K`;

Ø Vanuit collecten gedaan door gemeenteleden die gebruik maken van de kerktelefoon;

Ø Vanuit ontvangen giften, legaten en nalatenschappen;

Ø Vanuit renteopbrengsten.

Het beheer van het vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting is primair een verantwoordelijkheid van het bestuur. Overeenkomstig de statuten voert de penningmeester, eventueel tezamen met de tweede penningmeester een administratie waaruit duidelijk de ontvangsten en uitgaven blijken, alsmede een balans van de bezittingen en schulden van de Stichting.

Ten blijke hiervan worden jaarlijks over de periode 1 januari tot en met 31 december jaarstukken opgesteld die in een bestuursvergadering worden besproken en definitief worden vastgesteld.

Het beheer van de bankrekeningen van de Stichting is zodanig ingeregeld dat voor iedere betaling er (electronische) handtekeningen van twee bestuursleden nodig zijn, niet zijnde tezamen de eerste en tweede penningmeester.  

De besteding van het vermogen van de Stichting

Overeenkomstig zoals vermeld onder de paragraaf ´werkzaamheden van de Stichting´ wordt het vermogen van de Stichting besteed ter bestrijding van de kosten die samenhangen met de genoemde werkzaamheden. 

Verder houdt de Stichting een vermogen aan om de uitoefening van de kerkdienst van de Kerkgemeenschap Hervormd Lokaal te Capelle aan den IJssel in het kerkgebouw en ter zake de pastorie te kunnen waarborgen.


Actueel verslag activiteiten en de stand van de financiën

De Stichting doet jaarlijks verslag van haar activiteiten en de stand van de financiën door middel van de Informatiebrief aan de leden van de kerkgenootschap Hervormd Lokaal. In verband met de uitbraak van Corona en de prioriteit aan andere zaken in de communicatie met leden van de gemeente, is er op dit moment nog geen Informatiebrief met daarin het jaarverslag van de Stichting over het jaar 2020 opgesteld en verspreid. In de stichtingsvergadering van 23 maart 2021 zijn de jaarstukken 2020 vastgesteld. 

Onderstaand is een samenvatting van de jaarstukken 2020 opgenomen:

Jaarstukken 2020

Algemene toelichting

De Stichting Bijstand Kerkgenootschap Hervormd Lokaal 1618-1619 beheert ons kerkgebouw en pastorie. Het bestuur vergadert ca. 3 á 4 maal per jaar. Het bestuur bestaat uit de leden van de kerkenraad en vier andere gemeenteleden. De stichting beheert het kerkgebouw en de pastorie, inclusief de voorzieningen zoals bijvoorbeeld de verwarming, airconditioning, geluidsinstallaties en de kerktelefoon.

Financiën 2020

Het jaar 2020 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de invloed van het corona virus. Deze pandemie is van ongekende invloed geweest (en nog steeds) op ieder mens, op de gehele samenleving (bijvoorbeeld op scholen, bedrijven, vrijwilligers) en daarmee ook op onze kerk en kerkgemeenschap. De onderlinge bijeenkomsten in de erediensten, zondagsscholen, catechisaties en bijeenkomsten voor ouderen en vrijwilligers, maar ook bezoeken aan huis, bij zieken, ouderen en bejaarden, zijn allemaal niet of slechts met een veel beperkingen mogelijk geweest.

De impact van corona op de financiën van de Stichting betroffen vooral de volgende zaken:

1.     niet of slechts in zeer beperkte kunnen houden van collectes tijdens de diensten, waardoor het grootste deel van de inkomsten in 2020 per bankoverschrijving is ontvangen;

2.     de vervanging van de ventilatoren van ons kerkgebouw;

3.     de afronding van de vernieuwing van het kerktelefoonsysteem via sIKN en de aanschaf van luisterkastjes voor de gehele gemeente, zodat iedereen vanuit ‘de huiskamer’ de kerkdiensten kan beluisteren.

Verder heeft in februari 2020 nog aan aanpassing van de nieuwe galerij plaatsgevonden en is in de zomer 2020 groot onderhoud gepleegd aan het schilderwerk aan de buitenkant van ons kerkgebouw.

De opbrengsten (die voornamelijk bestaan uit collecten, bijdragen van de kerktelefoon, giften, legaten, nalatenschappen en rente) waren voor een bedrag van EUR 55.291,- hoger dan de kosten in het jaar 2020. De kosten van de Stichting bestaan vooral uit afschrijvingskosten en onderhoudskosten van het kerkgebouw (inclusief de aanbouw), de pastorie, de installaties en ook de kosten van de kerktelefoon, salarissen en vergoedingen.

 Samengevat kan het volgende overzicht worden gegeven:

In Euro

2020

2019

Totale opbrengsten (incl. bijzondere legaten)

155.456

137.049

Totale kosten

-100.165

-93.528

Saldo

55.291

43.521

Wij merken op dat het in dit bijzondere jaar ons niet aan financiële middelen heeft ontbroken, ja, er zijn ook extra giften gedaan voor bijvoorbeeld de uitgaven die wij hebben gedaan voor het nieuwe kerktelefoonsysteem en de luisterkastjes. 

Verder vermelden wij, onder dankbaarheid van God die de harten neigt en in dankbaarheid en respect jegens de overledene, dat de Stichting in 2020 uit de nalatenschap van wijlen mevrouw M. Roozendaal-De Jong een legaat van EUR 5.000,- heeft ontvangen. Ook zijn er in 2020 enkele grote en kleine giften ontvangen. In totaal voor een bedrag van EUR 7.150,- en wij zeggen u hartelijk dank daarvoor.

 Als gemeente mogen wij wederom opmerken dat het ons in het achterliggende jaar niet aan financiële middelen heeft ontbroken en dat de God van hemel en aarde ons ook nog in deze stoffelijke zaken gedenkt. De kerkenraad en het stichtingsbestuur dankt u hartelijk voor de ruimhartig gedane giften en collecten. 


Acceptgiro’s kerktelefoon

Zoals eerder aangekondigd, heeft het stichtingsbestuur besloten met ingang van 2019 te stoppen met het verstrekken van acceptgiro’s. De gebruikers van de kerktelefoon zijn hierover  middels een brief nader geïnformeerd

Voor de goede orde vermelden we het bankrekeningnummer waarop de collectegelden voor de kerktelefoon gestort kunnen worden. Dit is het volgende bankrekeningnummer: NL82 ABNA 0534759696 t.n.v. Stichting Bijstand Kerkgenootschap Hervormd Lokaal 1618-1619. Graag alleen dit bankrekening nummer hiervoor te gebruiken.

Website

In gevolge de voorschriften vanuit de Wet Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) dient de Stichting de beschikking te hebben over een website. De kerkenraad en het stichtingsbestuur heeft, in aanmerking nemende deze verplichting, het tevens nuttig geacht dat er enige informatie over onze kerkgenootschap op het internet is te vinden. Dit om mogelijke vragen te beantwoorden, maar zeker ook om onjuiste of onvolledige informatie die ‘rondgaat’ te weerspreken. 

De website van onze kerkgenootschap heeft als adres: ‘www.hervormdlokaal.nl’.